Make your own free website on Tripod.com

ROOMAJI-RÍNKU


 1. Sanzyusseiki-no-mori
  Tsúi ni zenbun-Roomáji no hoomupéeji ga toojoo shita. Isuráeru no Terabíibu (Tel Aviv) ni sumawaréru "Xembho Akira" san no roomáji no hoomupéeji.

 2. Oomoto
  Oomoto-kyoo no kooshiki-hoomupéeji no roomáji de tsukuráreta peeji. Roomáji de tsukuráreta hoomupéeji to shité wa mottómo shitsu no takái monó da.

 3. Ryuugakusei Komyunikéeshon
  Káigai ni iru ryuugákusei kara mo míru kotó ga dekíru yóo ni roomaji-hyóoki ni nátte iru hoomupéeji. Hoochi sarete hisashíi yóo da.

 4. Rômazi Bunko
  Roomáji de kakáreta búnshoo no áakaibu. Roomáji de kakáreta bunryóo wa kono saito ga ichiban ookíi. Nippon-shiki no Roomáji de kakárete iru.

 5. Nippon-no-Rômazi-Sya(NRS)
  Roomáji o fukyuu suru tamé ni tsukuráreta hoomu-péeji. Nippon-shiki no Roomáji de kakárete iru. "Rômazi no Nippon" no bakku-nánbaa no mokuji ga atsúmete áru ga, doosé nara mokuji dé wa náku hónbun o zénbu nosete hoshíi monó da.

 6. Ôsaka Rômazi Kai
  Oosaka ni Áru Roomaji-dántai. Naiyoo wa hotóndo karappo ni chikái no ni hoomónsha ga 2000-nen 10-gatsu 3-ka génzai de 1516-nin ni mo nátte iru! Háyaku naiyoo o juujitsu sasete hoshíi.

 7. Sanbika 1, 2
  Dooshisha-Dáigaku Shingaku-ka kyooju no peeji ni shuuroku sarete iru Roomaji-sánbika no fáiru. Kono peeji no tóppu wa kochira.

 8. ESOPO NO FABVLAS
  Kirishitan-búngaku no kichoo na bunken de áru "Isopo-monogátari" no tékisuto.

 9. Amakusa-ban Heike-monogátari 1, 2, 3, 4
  "NIFONNO COTOBA TO Historia uo narai xiran to FOSSVRV FITO NO TAMENI XEVA NI YAVARAGVETARV FEIQE NO MONOGATARI" to no setsumei ga bootoo ni áru.

 10. Anime Lyrics
  "Anime Lyrics" to "J-Pop Lyrics", soshite "Game Lyrics" o roomáji no Nihongo to Eigo tó o taiyaku ni shite nosete iru.

 11. Romaji Karaoke Songs
  Roomáji ni yoru Nihon no kayóokyoku no káshi no áakaibu. Koko de mochiirárete iru Roomáji wa kihon-teki ní wa Hebon-shiki dá ga, ‘o’ no nagái otó o ‘ou’ to káku nado, Kana-moji no eikyoo o úkete iru. Kono peeji no hóomu wa kochira.

 12. Megchan's Romaji Lyrics Page
  Roomáji de kakáreta Nihon no kayóokyoku o nosete iru.

 13. Genji-Monogátari no Sékai
  Genji-Monogátari no genbun to Roomaji-ténsha shita monó, soreni gendaigó-yaku to chuushaku ga áru. Kono hoomu-péeji wa kánari ninki ga aru-rashíi. 1997-nen 3-gatsu 1-tachí kara 2000-nen 10-gatsu 4-ka máde ni 97374-nín mo kono peeji o otozúrete iru.

 14. Inomata Kazuo - INOMA
  Roomáji de Nihon no koten kara kíndai máde no búngaku o yómu peeji. Kyuu-kana-zúkai o ténsha shita yóo na Roomáji de kakárete iru. "PHOTO GALLERY" wa sabunéeru ga taihen utsukushíi.

 15. ROOMAJI KURABU
  Watashi ga kurabu-másutaa no Laikosu-Kúrabu. Roomáji de súbete kakikomu kotó ni nátte iru.

 16. ROMAJI Main board
  Roomáji de kakáreta keijiban.

 17. Chirlind's Home Page
  Hitóri de Nihongo no benkyoo o shite koráreta anime-zuki no "Chirlind"-san no hoomupéeji. Setsumei wa Eigo dá ga, Nihongo no búbun wa súbete roomáji de hyóoki shite iru. Nihongo no móji de kakáreta peeji mo áru.

 18. Do you know Herculano?
  1997-nen 10-gatsu 9-ka ni Nihon de satsugai sareta Herculano kun o oboéru hoomupéeji.

 19. DEU-NIH
  Doitsugo to Nihongo no disukasshon-fóoramu. Doitsugo ka Nihongo no dekíru hitó ga Doitsugo ya Nihongo o benkyoo suru ba.

 20. LANGUAGE LAB
  Gaikokújin no kodomo ni Nihongo o oshieru hoomu-péeji. Nihongo no búnshoo ni Hiragána to Roomáji de hyóoki sarete iru. Nihongo-kánkyoo de míru peeji.

 21. Shiki Masaoka
  Masaoka Shíki no haiku o Roomáji de yómu kotó ga dekíru. Nihongo-móodo de míta hóo ga íi. Kono peeji no tóppu wa "The Shiki Internet Haiku Salon".

 22. Roomaji-Yuubínkyoku
  Nihongo-kánkyoo no nái konpyúuta kara Nihongo no meeru no yomí-kaki o okonau shísutemu. Setsumei wa súbete Kanji Kana-majiri de kakárete irú ga, jitsú wa koreha zénbu gazoo.


modóru