Make your own free website on Tripod.com
2000/10/3 Kaisetsu

Kooshin-ríreki  IJUSTAT no Roomáji no Heyá e yóo-koso!  
  Kono hoomu-péeji wa súbete Roomáji de kakárete imásu.  
  Roomáji ni tsúite kakáreta hoomu-péeji wa óoi shi, Roomáji de kakáreta shíryoo no áru hoomu-péeji mo óoi no desu ga, saisho kara sáigo made súbete Roomáji de kakáreta hoomu-péeji wa imada kátsute omeni kakátta kotó ga arimasén. (Hyotto shitára sonzai surú no ka mo shiremasén ga, soo iu monó wa kensaku-sáito de toriagete kurenái no deshóo.)  
  Sore nára, Kanji Kana-majiri no bún o íssai tsukawazu ni súbete Roomáji de hoomu-péeji o tsukútte miyóo to iu itazura-gókoro de kono hoomu-péeji o tsukútte mimáshita.  
  Kono hoomu-péeji de wa, Hebon-shiki no Roomáji o shiyoo shi, gairaigo mo súbete Nihongo no hatsuon ni awásete hyóoki shite imásu. Akusento-kígoo o futte imásu ga, muzukashíi to omowaréru katá wa, tán naru “kazari” to omótte itadakeréba saiwai désu.  
  Watashi wa Hebon-shiki o konónde tsukatte imásu ga, Hebon-shiki de nákereba damé da to omótte irú wáke de wa arimasén. Dónna katachi de áre, Roomáji de Nihongo o hyoogén shiyóo to suru hitó ni kookan o mótte imásu. Hitótsu no hyoogén no kanoosei to shite Roomáji o míte irú no desu.  
  Roomáji no sékai wa Nihongo no hitó-aji chigatta sékai o mísete kuremásu. Zéhi rínku no peeji kara iroiro na shúrui no Roomáji o míte kudasái.  

Kono Peeji no Tsuzuri-kata ni Tsúite


Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR
Gesuto-Búkku ni kakikonde kudasái!
Gesuto-Búkku o míte kudasái!

Nihongo no peeji e hitóttobi!