Make your own free website on Tripod.com

Moyuru nozomi, shínboo, níntai no izumi de áru ái no tootósa o shiru monó wa,
Onna no nessei no utsukúshisa to, chikara-zúyosa to o shinzúru monó wa,
Kike, matsu-gá-e no íma mo kanadéru, ano hateshi-nái densetsu no utá o!
Kike, koofuku no támi no súmika de átta, Ákadii no kuni no koi-monogátari o!


hyooshí e, modóru, tsugí e