Make your own free website on Tripod.com


3

Aranami o kóide tayumánai, áma no kái no tawamu yóo ni,
Kooshoonin no súgata wa, yoru toshi-nami ni magatté mo, náo orénu tsúyosa ga átta.
Kiiro no midarégami wa, kara-kibi no kínu o mo magáu ke ní mo nite,
Káta no ué ni furi-kakátte ita. Hitai wa tákaku, hana no ué ni wa,
Tsuno-buchi no mégane o kákete, yó no tsúne naránu chísha to kóso míeta.
Njúu-nin no kodomo no chíchi de, hyakú-nin o koeta sono magó-tachi wa,
Hiza ni nobotte oo-gata no kaichuu-dókei no otó o kiita.
Sensoo-tóoji yo-nénkan no aida, furubóketa Furansu no toride no náka de,
Káre wa Igirisu no mikata to shite, hóryo no shínku o ajiwátta no de átta.
Íma wa tóoji yori yo-náreta keredo mo, sakuryaku ya, utagai wa, ai-kawarazu kirai de,
Chié wa jukúshita kéredomo, shinboo-zúyoku, dón na tokoró wa, maru de kodomo no yóo de átta.
Káre wa dáre ni mo aiseráreta. Náka ni mo kodomó-ra ni sukárete ita.
Sre mo sono hazu, kodomó-ra ni, mori no Ruu-Gáaru (Loup Garou) no hanashí o shitári,
Mayónaka ni dé te kíte wa, umá ni mizu o yaru mamono no o-hanashi ya,
Senrei o ukézu ni shinda ko de íma wa hóoboo no kodomo-beya ni,
Mé ni wa miézu ni arawaréru Réetisshu (Létiche) no shirói yúurei no hanashí ya,
Mata Kurisúmasu no zenban ni, me-ushi dómo ga ushi-goya de, o-hanashi o suru to iu mukashi-bánashi ya,
Kúmo wo kurumi no kará ni irete, muné ni sagéru to, netsubyoo ga naóru to iu densetsu ya,
Mura no kouhi ni nokosáreta, ári to áru hanashí o kikasete kureta.
Kajíya no Báziru wa, ro no sóba no isu kara yáora koshi o okóshite,
Paipu kara hai o tatáite, shízuka ni migite o sashi-nobe-nágara,
"Rúburan no oyaji san. Murá de no hyooban o kikaretaróo ga,
Kono fúne domo wa náni shi ni kíta ka, mán ga ichí, shtté wa oraremái ka?"
To, oo-góe ni tazunerárete, iká ni mo kenson na táido de kooshoonin wa kotáeta,
"Iro-iro no uwasa wa, táshika ni kiki-móoshita. Shikáshi, ikkoo ni kokoróe ga mairánu.
Nán no yóo de fúne ga kíta ka, sore ga sorégashi ni mo kaimoku , wakari-moosánu.
Tádashi sorégashi wa kono fúne domo ga, waru-dákumi o idáite, kíta nádo to wa
Omoi-moosánu. Heiwa-kánkei ni áru ware-ware o sainamóo riyuu wa dóko ni gozaróo?"
"Kore sa, oyaji dóno." Ki no hayái kenka-goshi no kajíya wa sakénda.
"Bánji bantan, yáre hoohoo da, riyuu da rikutsu dá to, nónki wa móo mappíra da.
Akugyaku-mudoo hi ni okonaware, wánryoku ga kyóoja no séigi to náru yo-nó-naka da."
Báziru no gékigo o mimí ni mo tomezu, roojin wa tsuzuite katatta.
"Hito wa magatta monó, Kámi wa tadashíi monó, tsúi ni wa séigi ga uchi-katsú no ja.
Sorégashi ga, Pooto-Róiyaru no Furansu no, furu-tóride ni hóryo to nátte
Tsukamaerarete ótta sono kóro, íku-do ka nagusame o éta densetsu ga áru."
Kore wa tonari-kínjo no hitó-bito ga, fusei na atsukai ni kujoo o nobéru
Sono tabi-góto ni kuri-káeshita, roojin no ohako no monogátari de átta.
"Tokoro no na wa móo wasuretá ga, mukashi mukashi no áru machi no shikakú na híroba no
Mannaka ni, maru-bashira ga tátte ite, sono ué ni séigi no kámi no
Doozoo ga tákaku sobíe, hidari no té ni wa hakarí o móchi,
Migi no té ni wa tsurugí o kazashi, séigi ga kuni no hooritsu ó mo,
Súmu hitó-bito no kokóro o mo, katei ó mo, torishimaru kotó o arawáshite ita.
Tobu tori sáe mo hakari no aida ni yasúraka ni sú o tsukútte,
Níkkoo ni hiraméku zujoo no tsurugí mo, ikkoo ni kówaku wa kanjinai yoosu.
Tokoró ga toshi no tátsu ni shitagatte, kokuhoo wa dandan sutátte kíta.
Chikará wa séigi ni nori-kawátte, jákusha wa shiitageráre, kyóoja wa tetsu no boo o
Tanónde kimama ni uchi-furumátta. Sono kóro toáru kízoku no góten de,
Shinju no kubiwa ga nakunatta. Soshite hodo náku sono kéngi wa,
Miya-zúkae ni agatte ita minashigo no ko-músume no ué ni furi-kakátta.
Sáiban no kekka, sono musumé wa kubi-kiri-dai de o-shioki to kimatte,
Musumé wa séigi no zóo no shitá de, otonáshiku únmei o mátte ita.
Keppaku na musume no réikon ga, Kámi no mimoto tákaku nobottá to míru to,
Tachimachi sono machí ni oo-árashi ga are-kurútte, inazuma no hikarí ga
Susamajíi ikiói de, doozoo no ué ni óchite, sono hidari no té kara
Hakarí ga tórete, ishi-dátami ni sono sara ga, gáta-pishi to nage-tsukeráreta.
Tokoró ga, sono sara no náka ni, kasasagi no sú ga tsukútte átte,
Sono doro no sú no kabe ni, shinju no kubiwa ga nuri-kónde átta soo da."
Hanashí ga súnde, kajíya no Báziru wa, damáru ni wa damátte itá ga,
Máda ikkoo ni nattoku ga ikazu, iitai kotó mo ienu yoosu—
Choodo, fuyu no hí no mado-gárasu ni fushigi na moyoo ga,
Koori-tsúku yóo, káre no omói wa, mae-bítai ni shiwa to nátte arawáreta.
Sono tóki Evánjerin wa, shokutaku no ue no shinchuu no ránpu ni hí o tsukéte,
Súzu no taka-tsuki ni nami-námi to Guran-Purée no machijuu ni,
Tsúyosa no kikoeta, kurumi-iro no, tesei no éeru o sosoide dáshita.
Suru to kooshoonin wa pokétto kara, kamí to inki o tori-dashite,
Hisseki íto mo azáyaka ni, hizuke to, ryóonin no nenrei o káite,
múko hikidemono wa, hitsuji íku mure, ushi íku muré to kinyuu shita.
Bánji wa kootsúgoo ni tori-hakobarete, shúbi yóku shorui mo deki-agatta.
Soshite, ooyake no inpan ga táiyoo no yóo ni mezamáshiku, kami no súmi ni suerareta.
Soko de goonoo wa, kawa-búkuro kara, takusán no gínka o tori-dashite,
Kooshóoryoo no san-bai o, shokutaku ni hirogete, kono roojin ni shiharátta no de átta.
Roojin wa za o tátte, haná-yome, haná-muko o shukufuku shinágara,
Éeru no taka-tsuki o tákaku sasagete, sono koofuku o inótte nónda.
Soshite, kuchibiru kara awá o nugui-nágara, ingin ni réi o shite sátta.
Áto ni nokótta hitó-tachi wa, robe ni mokúshite omoi-shizúnda.
Yagate, musumé wa heya no súmi kara, shoogibano tori-dashite kíta.
Sassoku gassen ga hajimatta. Roojín-tachi wa, náka no íi kenka ni,
Uchi-kyoojite, umái té da, dai-shíppai da to, oo-wárai shita.
Bu ga nátta, jín ga yabúreta to, shkiri ni warai-doyomóshita.
sono tóki, sukóshi hanárete, tasogare no kuragari ni, mado-shita no okumátta
Isu ni koshi-kákete, makiba no gín no kasumi o koete, ao-jirói
Úmi kara noboru tsuki no hikarí o, tatae-nágara, koibito-dóoshi wa sasayáita.
Chinmoku no náka ni, hitotsu-hitótsu, tén no mugen no makiba ní wa,
Ténshi no wasurenágusa to iwareru, kírei na hoshi ga saki-dáshita.


hyooshí e, modóru, tsugí e