Make your own free website on Tripod.com

AKASHI

1998/3/22Kono búnshoo wa, watashi ga Kurísuchan ni náru ikisatsu o matometa monó da.

Kore wa Onnuri-kyóokai de senrei o úketa hí ni akashi(=testimony) shita monó to naiyoo wa mattaku onaji dá ga kotoba-zúkai ni jakkan té o kuwaete áru.


1

Onnuri-kyóokai ni hajímete kíta no wa, 1997-nen no 6-gatsu-góro datta. Shinkoo tó wa mattaku mukánkei ni kojinteki na yóo de, Kurísuchan no tsúma ni tsurerarete Nihongo Oopun-Réihai o otozúreta.

Kirisutokyoo ní wa hikare-tsútsu mo kokóro no soko de hankan o mótte ita. Fukuinshó wa yónda kotó ga átta. Shikáshi, hán-Nihonteki na Kirisutokyoo no seishitsu to, jibún-tachi daké ga shínri o shitte irú ka no yóo na Kurísuchan táchi no hyoojóo ga iyá datta no da.

Shikáshi, Okiébisu senséi no sékkyoo o kiite, subarashíi to omótta. Kámi-sama wa watáshi-tachi ni hitsuyoo na monó o ataete kudasári, hitsuyoo no nái monó wa kudasaránai to iu naiyoo déshita. Sore-írai, yooji ga nákute mo sékkyoo o kiku tamé ni Nihongo Oopun-réihai ni iku yóo ni nátta.


2

Áru tóki, Okiébisu senséi ga Kirisuto no fukkatsu o shinjíru yóo ni nátta ikisatsu ni tsúite kojin-teki ni hanáshite kureta.
“Deshí-tachi wa, Iésu-sama ga íkite oraréru tóki ni wa shinkoo ga yówaku, Iésu-sama ga táiho sareta tóki ni wa chiri-jiri ni nígete shimatta. Pétero wa ‘Watashi wa anó-hito no kotó o shiranái’ to made itta.

Tokoróga kárera wa Iésu-sama no fukkatsu no áto, marude betsujin no yóo ni shinkoo no tsuyói hitó-tachi to nári, hakugai mo itowázu senkyoo o tsuzuke, junkyoo shite itta. Kono hénka wa ijoo de áru. Móshi kore ga káishin ni yoru monó naraba, nán-nen mo tsuzuku monó de wa nái. Iésu-sama no fukkatsu o kono mé de mokugeki shi, soshite Iésu-sama to sono go mo issho ni irú to iu jikkan ga nákereba kono yóo na tsuyói shinkoo wa umarenai.”

Shúui no bidan no gojitsúdan o míte mo, mata, jibun no kotó o furikáette mo, káishin ga sono go no jibun no seishitsu o kaete shimau to iu kotó wa hotóndo fukánoo ni chikái to kanjite ita. Okiébisu senséi no kono setsumei wa watashi no fushin o kontei kara yurugáshita.

Ningen no tsúmi to iu mondai wa súdeni genjitsu no mondai to shite mitomete ita. Ningen ni tsúmi ga ári, Iésu sama ga fukkatsu sareta to iu kotó o mitomerú naraba, sore ga watáshi-tachi no tsúmi o aganáu tamé de áru to iu kotó mo toozen no yóo ni mitomenákereba tsujitsuma ga awánaku nátte shimau.

Kono tóki watashi wa, ningen no tsúmi to Iésu-sama no shokuzai to Iésu-sama no fukkatsu o mitomete shimatta wáke da. Sore dé mo watashi wa Iésu-sama o Kirisuto to shite ukeirenákatta.


3

11-gatsu no nakabá ni, Nihón kara Aasaa Hóorando to iu, Amerikájin to Nihonjín no konketsu no bokushi senséi ga Onnuri-Kyóokai no Nihongo Oopun-Réihai ni kíta. Konó-hito wa áiborii no súutsu ni ooru-bákku to iu idetachi de, kamí o ichíbu kin’iro ni somete ita. Karui nori de, kánari keihaku na joodán mo majie-nágara hanáshite ita. Shikáshi sono naiyoo wa, súbete shínshi na Séisho no oshie dátta.

Kore wa watashi no Kirisuto-kyoo ni taisúru hankan o nuguisátte shimatta.

Aasaa Hóorando senséi wa, suijun no hikúi hitó-tachi no kotoba-zúkai to mínari de kárera no náka ni háitte itte, kárera no kokóro o toráete itá no dátta. Hitóri kooketsu ni íkite hontoo ni sukui o hitsuyoo to suru hitó-tachi o yosetsukénai Kurísuchan no inshoo tó wa muen dátta. Shikámo, shinjínai to Jigoku-iki dá to ka, kuchi o hirákeba kuiarataméyo to iú no dé wa náku, hitasura Kámi no ái o tóite itá no dátta.

Kirisuto-kyoo tó iú no wa, kotei shita búnka dé wa náku, betsu ni hán-Nihon-teki dé mo nákatta no da. Betsu ni Kurísuchan dá kara to itte, shinákereba naránai kotoba-zúkai ya míburi mo, kinákereba naránai fukú mo, tábete wa naránai monó mo nái no datta.

Sore kara hantsuki-go no 11-gatsu 29-nichi no yóru, Iésu-sama o ukeireta.

Watashi no Kirisuto-kyoo ni taisúru fushin wa, Okiébisu senséi no kyooretsu na appaakátto de furafura ni sareta áto, Aasaa Hóorando senséi no karui pánchi de nokku-áuto shite shimatta wáke da.


4

Ukeireru tóki, watashi wa ningen-kánkei de hará ga tátte ita. Sono tamé ni shigoto ga té ni tsukázu, nan-jíkan mo muda ni shite ita. Fukushúushin ga jibun o hametsu ni michibíku to wakátte ité mo, fukushúushin ni senryoo sarete shimatte ita. Fukushúushin kara nigerarénakatta. Fukushúushin wa yóosha náku watashi no taisetsu na jikan o ubátte itta.

Watashi wa náni ka ni sugatte mitái to omótte ita. Shikáshi, Iésu Kirisuto o ukeíreta shunkan ni jibunjíshin no náni ka daiji na monó ga kanzen ni hakai sarete shimáu no de wa nái ka to iu osoré to tomo ni, watashi ga Iésu ni sugaritagátte irú no wa, jibun ga ikizumátte irú no o tásha no chikará de dakai shiyóo to shite irú no da, kore wa jibun no chikará de kaiketsu shiyóo to sézu kámi no chikará o riyoo shiyóo to suru hikyóo na benri-shúgi da to iu jibun no náibu kara no kóe ga shite ita.

Koo iu kóe wa ima-máde jibun no rísei no kóe, ryóoshin no kóe to omótte itá no da ga, sono tóki, sore o “Ákuma no kóe” da to kanjita. Soshite, jibun no náni ka ga hakai sareru to iú no wa, jibun ni súmu Ákuma ga oidasaréru to iu kotó de, jibun no nyuushin o hikyóo na benri-shúgi da to iu tsuyói hínan no kóe wa, Ákuma no hisshi no teikoo dá to kanjitá no da.

Soshite watashi wa jibun no ‘osoré’ ya ‘rísei no kóe’ o furikítte, Iésu-sama o jibun no Kámi to shite ukeirerú to jibun-jíshin ni sengén shita.

Sono tóki, fukushúushin wa kiesári, fushigi na kíbun ni nátte ita. Sono go mo fukushúushin ni nayamasaréru kotó wa nakunatta.


5

Shikáshi watashi wa jibun ga Iésu Kirisuto o ukeireta to iu kotó o jibun daké no himitsu ni shi, dare ni mo iwanákatta.

Soo suru uchi, 12-gatsu chuujun no Doyoo-Gákkoo Kurisumasu-Páatii ni okurete itta tóki, Okiébisu senséi ga watashi ni ítsu ni náku tsúyoku shinkoo-kókuhaku o semátte kíta. Watashi wa súde ni shínjite itá no de, ína to wa iezu, shínjite iru kotó o toomawashi ni kootei shita.

Áto de kiita no da ga, sono hí no ása, Okiébisu senséi wa ikinari “Danjiki-kítoo shinasái.” to iu keiji o úke, Kurisumasu-Páatii de baikingu-ryóori o minná ga tábete iru aida mo nani mo tabézu ni itá no da sóo da. (Watashi ga mótto háyaku shinkoo-kókuhaku o shite itára, Okiébisu senséi wa Kurisumasu-Páatii no ryóori o tannoo dékita ka mo shirenákatta no da.)

Watashi wa jibun ga Kurísuchan de áru kotó o hito ni shiraseté mo jibun no kokóro no náka ni hímete ité mo onaji dá to kangáete ita.

Shikáshi, sore wa machigái datta. Shinkoo wa tanjoo shi, sodáchi, soshite hitoridachi suru monó da ga, hito ni shirarenai tamé ni wa, Séisho no oshie o hito no mé ni tsúku tokoró de wa okonai-nikúi no da. Kore dé wa jibun no shinkoo o sodatéru kotó wa dekínai. Hitóri de wa shinkoo o sodatéru dókoro ka káette Séisho kara hanárete shimai-kanénai. Watashi ga Iésu Kirisuto o ukeireta to hito ni shiraseru kotó wa, watashi ni tótte taihen juuyoo na kotó datta no da. Kámi wa watashi ni hotóndo gooin ni sinkoo-kókuhaku o sase, nochí ni sono ími ni ki ga tsukásete kudasátta no da.


6

Kurísuchan ni nátte kara, megumi o takusan úketa.

Sono hitótsu wa, kokóro no heian da. Áru hón de, “Shigeki to hannoo no aida ni sentaku no jiyúu ga áru” to káite ári kanmei o úketa kotó ga átta. Shikáshi watashi no kokóro wa, hito no koogeki to iu shigeki ni táishite wakiokóru fukushúushin to iu hannoo ni múryoku datta. Kore o, shinkoo o mótsu kotó ni yotte kantan ni fukitobásu kotó ga dékita. Iésu-sama daké o taisetsu na monó to shite motoméru kotó ni yotte, tashoo no mondai wa mondai dé wa nakunatta.

Sore kara, daitán ni nátta. Mukashi ‘Seikoo-Tetsúgaku’ to iu hón o yónda tóki, “Jiko-gísei o itowánai shínnen ga hitsuyoo da” to káite átte kanmei o úketa kotó ga átta. Shikáshi watashi wa sukóshi fuan na daké de nigedashite ita. Sore ga Kámi o shinjíru kotó ni yotte, fuan ni omóu kotó de mo nigedasanai yóo ni nátta. Kimottama ga chiisái no wa ízen mo íma mo zenzen kawaranai. Shikáshi, kekka-teki ni jibun ga shite iru kotó wa, shinjíru máe yori mo kánari daitán ni nátte kíta. Sono tamé ka, ún mo yóku nátte kíta. Móshi junkyoo mo kowái to omowánai kúrai shinkoo ga tsúyoku náttara, hontoo ni megumi no óoi jínsei ga okurerú ni chigai nái to omóu.

2-gatsu 5-ka Mokuyóobi ni tsúma to hóbo dooji ni igen no tamamono o ataerareta.

2-gatsu 20-ka ní wa hajímete no sukóshi óokina shíren mo itadaita. Kore wa Íma no shokubá ni hikitsuzuki irarerú ka dóo ka n mondai de, máda kaiketsu shite inai. Shikáshi, kono mondai no okage de, jibun no shinkoo ga kyuusoku ni fukamerárete kíta. Koko dé mo mata Kámi no gokeikaku to sono jikkoo no kanpeki-sa o kanjite ita.

Konna ni subarashíi Iésu-sama o náze ima máde shinjínakatta no daróo? Shinkoo-séikatsu o hajimete máda hi wa asái ga, Kámi wa watashi ni kyoozai to shite samázama no mondai ya shíren nado no dekígoto o ataete kudasátte dóndon watashi no shinkoo o tsuyómete kudasáru no da.

Tsúi saikin mo, chuushajoo ni tomete átta kuruma o torákku ni butsukerareta kotó ga átta ga, áto de dooryoo kara “Ózaki-san tte zúibun ochitsuite 'másu ne” to iwareta. Watashi wa sore ga shinkoo no áru okage dá to setsumei shi, zéhi Séisho o yónde kudasái to susumeta.


modóru