Make your own free website on Tripod.com

Kono Peeji no Roomaji-Hyóoki ni Tsúite


Kono peeji de tsukatte iru Roomáji no hyóoki wa, Hebon-shiki o kihon ni shite imásu. íka ni sono aramashi o shookai shite okimásu.

Gojúuon

aiueo *****
kakikukeko gagigugego
sashisuseso zajizuzezo
tachitsuteto dajizudedo
naninuneno *****
hahifuheho babibubebo
papipupepo *****
mamimumemo *****
ya*yu*yo *****
rarirurero *****
wa**** *****
n(')**** *****

Yóo’on

yayuyeyo ****
kyakyukyekyo gyagyugyegyo
shashushesho jajujejo
chachuchecho ****
nyanyunyenyo ****
hyahyuhyehyo byabyubyebyo
pyapyupyepyo ****
myamyumyemyo ****
ryaryuryeryo ****

Tokushu na on:

kwa, kwi, kwe, kwo
gwa, gwi, gwe, gwo
fa, fi, fe, fo
ti, tu, di, du, si, zi
tyu, dyu, fyu

Sonó-hoka no kísoku wa tsugí no tóori desu.

 1. Nagái otó wa, sono móji o 2-tsu tsuzukete káku.
  Réi: aa, ee, ii, oo, uu

 2. Sokúon wa sono shiin no móji o 2-tsu tsuzukete káku.
  Réi: kk, gg, ss, tt, dd, bb, pp

 3. Tadashi, ‘sh’, ‘ts’, ‘ch’ wa ‘ssh’, ‘tts’, ‘tch’ to káku.

 4. Tádashi, Kana-moji de “ei” to káku monó wa, hatsuon ni kakawárazu ‘ei’ to káku.
  Réi: eiyoo

 5. [N] no otó wa súbete ‘n’ to káku. tádashi, sono ushiro ni ‘a, e, i, o, u’ to ‘w, y’ ga kúru tóki wa, ushiro ni apósutorofii o tsukéru.
  Réi: pán’ya

 6. Ákusento no káku ni akusento-kígoo o tsukéru.
  Kore wa hyoojun ni náru hatsuon to iu yóri wa, Ijustat no hatsuon o han’ei shite iru.

 7. Tádashi, tokí ni wa akusento-kígoo o shooryaku surú ka mo shirenai. Sono tóki wa tékisuto zentai no akusento-kígoo o shooryaku suru.

Wakachi-gaki ni tsúite.

Wakachi-gaki no kijun o kimerú ni atatte ichiban juuyóoshi shitá no wa, Jiritsu-Kéitai to Izon-Kéitai no kubun désu. Sono oomaka na kijun wa tsugí no tóori desu.

 1. Jiritsu-Kéitai to Jiritsu-Kéitai no aida wa wakachi-gaki suru.

 2. Jiritsu-Kéitai ni Izon-Kéitai ga tsúku tóki mo wakachi-gaki suru. Shitagatte meishi ni Joshi ga tsúita baai wa wakachi-gaki suru.

 3. Tádashi, Jiritsu-Keitai-dóoshi ga musubitsúite ákusento ga hénka suru baai, háifun ‘-’ o furu.

 4. Izon-Keitai-dóoshi ga tsúita baai wa tsukéte káku. Shitagatte, dooshi ya keiyóoshi ni katsuyoo-góbi ga tsúita baai wa tsukéte káku.

 5. Dooshi no ren’yookei wa Jiritsu-Kéitai to kangaeraréru ga, ‘~másu’ ga tsúita baai wa háifun de tsunagazu ni sono mama tsukéte káku. Mata, dooshi to dooshi ga musubitsúite dékita fukugoo-dóoshi mo tsukéte káku. Sono riyuu wa, amarí ni háifun ga óoku náru to migurushíi kara.
Náo, Hebon-shiki Roomáji ni tsúite wa kochira o goran kudasái. (Tádashi, Nihongo-kánkyoo desu.)


modóru