Make your own free website on Tripod.com
2001.12.11   "ROMAZI NIKKI" no "20TH TUESDAY" o appurˇodo.
2001.12.02   "ROMAZI NIKKI" no "19TH MONDAY" o appurˇodo.
2001.12.02   "ROMAZI NIKKI" no "18TH SUNDAY" o appurˇodo.
2001.08.12   "ROMAZI NIKKI" no "17TH SATURDAY" o appurˇodo.
2001.08.07   "ROMAZI NIKKI" no "16TH FRIDAY" o appurˇodo.
2001.08.07   "ROMAZI NIKKI" no "15TH THURSDAY" o appurˇodo.
2001.08.07   "ROMAZI NIKKI" no "14TH WEDNESDAY" o appurˇodo.
2001.08.07   "ROMAZI NIKKI" no "13TH TUESDAY" o appurˇodo.
2001.07.24   "ROMAZI NIKKI" no "12TH MONDAY" o appurˇodo.
2001.07.19   "ROMAZI NIKKI" no "11TH SUNDAY" o appurˇodo.
2001.07.18   "Rinku" no peeji ni naiyoo tsuika.
2001.07.16   "ROMAZI NIKKI" no "10TH SATURDAY" o appurˇodo.
2001.07.12   "Rinku" no peeji o appurˇodo.
2001.06.27   "ROMAZI NIKKI" no "9TH FRIDAY" o appurˇodo.
2001.06.22   "ROMAZI NIKKI" no "8TH THURSDAY" o appurˇodo.
2001.06.21   "ROMAZI NIKKI" o hajime, "7TH WEDNESDAY" o appurˇodo.
2001.06.01   Kooshin-kÝroku o hajimeru.
2001.06.01   Gaikokugo gakushuuhoo no peeji o hajimeru.
2000.10.21   "Evßnjerin" no rensai o hajimeru.
2000.10.03   "Roomßji no HoomupÚeji" o hajimeru.