Make your own free website on Tripod.com

ROOMÁJI NO HOOMUPÉEJI O MÍTE MAWARI-NÁGARA

2000/10/4Roomáji de kakáreta hoomupéeji o sagashi nagara ki ga tsúita no wa, mázu, webu-joo ni notte iru Roomaji-kánkei no hoomupéeji ga totemo sukunái to iu kotó to, Roomáji no kotó o shirábeta hoomupéeji wa átte mo, kanjin no Roomái de kakáreta shíryoo ga máda amari dejitaru-ka sarete inai to iu ten datta.

Watshi ga Roomáji ni kanshin o móchi, Roomáji de kakáreta shíryoo o atsume-hajímete wakátta no wa, Kanji Kana-majirí-bun de Roomáji ni tsúite káita monó ga óoi no da ga, jissai ni tsukawareru to dónna kanji ni náru no ka amai yóku wakaránai to iu kotó da.

Sono náka de mo, Nihon-shiki wa hikaku-teki shikkári shita kijun o mótte kakáreta monó ga óoi.

Sore kara, Kíncho kóto Akízuki san no hoomupéeji ni áru "Ro^mazi Niqki" mo, míta kanji no utsukushísa wa tómokaku to shite, wari to shikkári shita hyooki-hoo no yóo da.

Inómata Kazuo san no hoomupéeji de mochiirárete iru Roomáji wa, kyuu-kana-zúkai ni rikkyaku shite irú ga, kijun ga hakkíri shinai. Dóno yóo na kijun de kakárete irú no ka, zéhi to mo sono hyooki-hoo no kijun o hoomupéeji de oshiete hoshíi monó da.

Ichiban takusan mochiirárete irú no wa nán to itté mo Hebon-shiki dá ga, shikáshi kore wa namae no hyóoki ni óoku mochiirárete óri, búnshoo o kijutsu suru tóki ni wa sono kijun wa "muhoo-jóotai" ni chikái.

Kore wa, Hebon-shiki no Roomáji o mochiíru hitó-tachi ga tóku ni kangáe ga átte yatte irú to iu yóri wa, gaikokújin no tamé ni bengi-teki ni Roomáji o tsukatte itári, arúiwa Konpyúuta ga Nihongo-kánkyoo de tsukaenai tamé ni yamu náku Roomáji o tsukatte iru to iu baai ga óoi kara da.


Tokoró de, Nippon-shiki no Roomáji wa gakkoo-kyóoiku de mo oshierareru seitoo-teki na Roomáji da. Sore ná no ni náze ippan-teki ni Hebon-shiki ga mochiiraréru no daróo ka?

Watashi no kangáe de wa, watáshi-tachi Nihonjín no on’in-kóozoo wa koko suujúu-nen no aida ni kawatte shimattá no de wa nái ka to kangáete iru.

Íma de wa, ‘chí’ to ‘tí’ ga onaji otó da to omóu hitó wa hotóndo irumái. To suru to, Nippon-shiki de ‘tí’ to káite áreba, dóo shité mo hansha-teki ni ‘tí’ to yónde shimaú daróo. Sore kara moo hitótsu no mondái-ten wa, ‘chí’ o ‘tí’ to kakiarawásu nara, ‘tí’ no otó o dóo yatte kakiarawásu ka ga mondai to náru. Ryoohoo tomo ‘tí’ de íi ja nái ka to iu íken mo áru daróo ga, súde ni watashí-tachi no gengo-kánkaku wa kawatte shimattá no da. Móo ato-módori wa dekínai no da.

Soo iu riyuu ga átte, taitei no hitó ga Hebon-shiki ka arúiwa sono henkei o mochiíte irú no de wa nái ka to omóu.

Jissai, watashi mo Nippon-shiki ga Nihongo no bunpoo-táikei ni yóku átte irú ni mo kakawárazu Hebon-shiki o tsukatte irú ga, sono wáke wa, ízen ni kurabete komáyaka ni nátta Nihongo no hatsuon o arawásu no ni fúben da kara da.


Izure ni shité mo, Roomáji to iú no wa ísshu no ‘sabu-káruchaa’ da. Nihonjín no moji-séikatsu no shuryuu dé wa nái. Dákara kóso, iroiro na kangáe ga déte kúru no da to omóu.

Watashi wa, Roomáji o Nihongo no hyoogén no hitótsu no kanoosei to shite míte iru. Tsúmari, Nihongo wa koo kakiarawasareru béki da to iú no de wa náku, Nihongo o kóo mo kakiarawásu kotó ga dekíru to iú kotó o, jibun de Roomáji o kaki-nágara sagutte iru wáke da.

Watashi wa Roomáji o sabukáruchaa to míte irú kara, iroiro na katachi no Roomáji ga sonzai suru kotó o tanoshíi genshoo to míte iru. Jissai, sono tayoosa wa, míte ite tanoshíi shi, soré-zore ni dokutoku no ajiwai ga áru.

Sore wa, hyoojungo no kimatte inai kuní de sorézore no chihóo no hitó tachi ga jibún-tachi no kotobá koso ichiban subarashíi to shínjite shabétte iru yóo na monó da.

Watashi wa Nihongo no náka ni soo iu sékai ga átte mo íi to omótte iru.


modóru